Belge ve Logo Kullanımı

Dok.No: TL05– Yay. Tarihi 02.06.2008 — Rev. No: 12 — Rev.Tarihi: 02.11.2018

1.AMAÇ

TB’ nin sistem belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde, belgelendirilen kuruluşların ilgili yönetim sistemi belge ve logolarını kullanma esaslarını amaçlamaktadır.

2.KAPSAM

TB Logosu’nun, TÜRKAK Akreditasyon Markasının ve kuruluşlara verilen Sistem Belgesinin kullanım kurallarını kapsar.

3.TANIMLAR

TB Logo: TB’nin kendi ismini tanıtmak amacıyla kullandığı bir semboldür. Aynı zamanda marka olarak da kullanılmaktadır.

 TÜRKAK Akreditasyon Markası: TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşların akreditasyon statülerini göstermek için kullandığı semboldür.

4.UYGULAMA

4.1. BELGE KULLANIMI

4.1.1 Kuruluş belgesini, işlerinde, tekliflerinde, reklâm amacıyla ürünün/hizmetin müracaat esas olan yönetim sistemi kapsamında üretildiğini/sunulduğunu göstermek üzere kullanabilir.

4.1.2 Kuruluşlara verilen sistem belgesi ancak 2 haneli EA kodu ile belirtilen kapsam ve yerleşim yeri/yerleri için kullanılabilir. (Belgelendirme sürecine dahil edilen diğer şube veya işletme adreslerinin listesi sertifikanın üzerine yer alabilecek sayıda ise sertifikanın üzerine yazılır. Ancak işletme adreslerinin listesi uzun ve sertifikanın üzerinde sığmayacak kadar çok ise ana sertifikaya ek olarak liste şeklinde verilir. )

4.1.3 Belge hiçbir şekilde başka bir kurum ya da tüzel kişiliğe devredilemez.

4.1.4 Yönetim sistemi belgelerinin geçerlilik süresi 3 yıldır. Belge süresi dolan firmalar, belge ve logo kullanımı durdurmakla yükümlüdür.

4.1.5 Kuruluş sahip olduğu sistem belgesinin askıya alınması veya belge sözleşmesinin feshinden sonra belgesini kullanmayı ve ona atıf yapmayı durdurmakla yükümlüdür.  Belgeli olduğunu belirten her türlü dokümanı, tanıtım malzemesini, reklam faaliyetlerini ve ilgili sistem belgelendirme logosu taşıyanların kullanımını durdurmalıdır.

4.1.6 Kuruluş belgesini TB‘nin itibarını zedeleyecek ve herhangi bir anlaşmazlığa düşürecek şekilde kullanamaz.

4.1.7 Firmaların bilmesi gereken belgelendirmeyle ilgili tüm dokümanlar; Belgelendirme El Kitabı, Belge ve Logo kullanma talimatı v.b. gibi dokümanlar web sitesinden yazılı olarak iletilir.

Bu dokümanlarda değişiklik olması durumunda, web sitesi derhal güncelleştirilir. Söz konusu durum Müşteri Sözleşmesinde yer almaktadır.

Dokümanlarda değişiklik kapsamı, firmalarla yapılan sözleşme şartını etkiliyorsa, bu şartın kabul edilip edilmemesi için firmaların veya ilgili tarafların görüşüne yazılı olarak sunulur.

Değişiklik sonrası firma dokümanlarında veya sisteminde de değişiklik yapılması durumu ortaya çıkıyor ise, bu durum öncelikle değişikliğin bildirilmesinde açık şekilde vurgulanır. Firmanın kendi sisteminde değişiklik yapıp yapmadığı, değişiklik önem derecesine göre istenilecek dokümanlarla veya bir sonraki yerinde denetimde kontrol edilir.

4.2.TB LOGOSUNUN KULLANIMI

 TB bu talimatın ekinde bulunan logonun kullanma hakkını Türk Patent Enstitüsü’ne yapmış olduğu marka tescil başvurusu ile elde etmiştir.

  • TB logosu, tetkiklerden başarılı olmuş firmalar tarafından IAF VE EA kuralları uyarınca kullanılabilir.

4.2.2  TB’den belge almaya hak kazanan firmalar TB logosunu bu talimatta yazan şartlara göre kullanmak durumundadır.

4.2.3  ISO 17021  standartları gereği logo kullanmaya hak kazanmış firmalar, belirtilen kurallara ve TÜRKAK’ın Akreditasyon Markasının Kullanımına İlişkin Şartlar dokümanına (Bakınız: www.turkak.org.tr / R10.06 – TÜRKAK Akreditasyon Markası’nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlar Tarafından Kullanılmasına İlişkin Şartlar) uymak zorundadır. Bu kurallar ilk belgelendirmede firmaya belge ile birlikte iletilir ve web sitesinden güncel olarak yayınlanır.

4.2.4 Kuruluşlara verilen sistem belgesi ancak üzerinde belirtilen kapsam ve yerleşim yeri/yerleri için kullanılabilir.

4.2.5 Belge ve logo hiçbir şekilde başka bir kurum yada tüzel kişiliğe devredilemez.

4.2.6 Yönetim Sistem belgelerinin belge geçerlilik süresi 3 yıldır. Belge süresi dolan firmalar belge ve logo kullanımını durdurmakla yükümlüdür.

4.2.7 Kuruluş sahip olduğu sistem belgesinin askıya alınması veya belge sözleşmesinin feshinden sonra belgesini kullanmayı ve ona atıf yapmayı durdurmakla yükümlüdür. Belgeli olduğu belirtilen her türlü dokümanı, tanıtım malzemesini, reklam faaliyetlerini ve ilgili sistem belgelendirme logosu taşıyanların kullanımını durdurmalıdır.

4.2.8 Kuruluş belgeyi ve logoyu TB ‘ye veya belgelendirme sisteminin itibarına gölge düşürecek ve kamu güvenini kaybettirecek tarzda kullanılmaz.

4.2.9 TB logosu, kullanılan doküman içeriğinden veya ilgili faaliyetten hiçbir şekilde TB ‘ nin sorumluluğu olduğu anlamı çıkacak şekilde kullanılamaz.

4.2.10 Logo Kullanım Şartları

*a. Ürün; elle tutulur, somut bir ürün olabilir veya tek bir tanesi paket veya kutu içerisinde olabilir.

*b. Son kullanıcıya ulaşmadığı düşünülen mukavva vb. malzemeden yapılmış dış ambalaj olabilir.*a. Ürün; elle tutulur, somut bir ürün olabilir veya tek bir tanesi paket veya kutu içerisinde olabilir.

*c. “(Bu ürün) belirtilen sertifika numarası ile TS-EN- ISO 9001:2015 standardına göre uygunluğu belgelendirilmiş kuruluşumuz tarafından üretilmiştir.”şeklinde açık bir ifade olmalıdır.

*d. Bu kurallarda belirtilen diğer şartlara uymak koşuluyla kullanılabilir.

4.2.11 TB’ Logosu yalnızca izin verilen alanlarda kullanılacak, direkt olarak sunulan ürün üzerinde kullanılmayacak ve ürün belgelendirmesini anımsatacak şekilde kullanılmayacaktır. Sistem belgelerini vurgulamak isteyen kuruluşlar,   TB logosunu,   sadece taşıma veya depolama amacıyla kullanılan  (yani normal şartlar altında son tüketici tarafından görülmesi ihtimali olmayan) ikincil ürün ambalajları    üzerinde   sahip  oldukları standardı ve sertifika  numarasını belirterek aşağıdaki  açıklamayla birlikte kullanabilirler. Bu ibare ve logolar birleştirilmiş olmalı, ayrı ayrı kullanılmamalıdır.

Belgenin Yönetim Sistemine verildiğini açıklayan ifade örneğin; “bu ürün Kalite Yönetim Sisteminin ISO 9001:2015 standardına uygun olduğu belgelendirilmiş tesisimizde üretilmiştir. TB Sertifika No : …….” şeklinde olabilir.

 4.2.12 Kuruluşun TB logosunu kullanabileceği yerler aşağı da belirtilmiştir:

  • Kalem, ajanda, çakmak, takvim vb. promosyon malzemeleri üzerinde
  • Antetli kağıt,   irsaliye,  fatura,  sipariş  formu, zarf vb. evraklar üzerinde
  • Firma tabelalarında
  • Gazete ve dergi ilanlarında
  • Broşürlerde
  • Web Sayfalarında

4.2.13 TB logoları  en boy   oranı   korunduğu   sürece   50 mm.’ den daha küçük olmaması şartı ile küçültülebilir veya büyütülebilir.

4.2.14 TB logo ve belgesinin yanıltıcı ve uygun olmayan bir şekilde kullanılması durumunda , her türlü yasal hak  TB ’ye aittir.

4.2.15 Bu talimat dışında logo kullanımı tespit edilirse yasal mevzuatlara göre işlem yapılır. Uygunsuz logo kullanımını TB derhal durdurma, uygunsuzluğun giderilmesi için gereken tedbirleri alma hakkına sahiptir. Bu firma ile yapılan sözleşmelerde belirtilmiştir.

4.2.16 TB belgelendirme logosunun şekli hiçbir koşulla değiştirilemez.

4.2.17 TB belgelendirme logosunun şekli hiçbir koşulla personel kıyafet ve üniformalarında kullanılamaz.

4.2.18 Kalibrasyon test ve muayene kuruluşları TB Belgelendirme logosunu raporlarında kullanamaz.

4.2.19 Belgelendirilmiş kuruluşlar kendi test rapor ve ürün sertifikaları gibi dokümanlarının üzerinde TB Belgelendirme logosunu kullanamaz

4.2.20 Belgenin ve Logo’nun yanlış kullanımından doğacak her türlü yasal sorumluluk belgelendirilmiş kuruluşa aittir.

4.2.21 TB Logosunun kullanımında doğru ve yanlış uygulama örnekleri şu şekildedir.

4.2.22. Standardın herhangi bir maddesinin sürekli ve ciddi başarısızlıklar halinde ve uygulama eksiklikleri görüldüğünde Belgelendirme Komitesi tarafından kapsam daraltma yapılabilir.

Kuruluş da herhangi bir nedenden dolayı kapsam daraltması söz konusu olduğunda her türlü doküman, tanıtım malzemesi, reklam faaliyetleri ve ilgili sistem belgelendirme logosunu daraltılan kapsama göre düzeltme yapılmalıdır.

 4.3 TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASININ KULLANIMI

4.3.1 TÜRKAK Akreditasyon Markası aşağıdaki örnekte olduğu gibi TB Logosu ve Akreditasyon Markasının kombinasyonu şeklinde kullanılmalıdır. Akreditasyon Markası hiçbir şekilde tek başına kullanılamaz.

TB AKREDİTASYONLU LOGO

4.3.2 TÜRKAK Akreditasyon Markası ürün ve ambalajları (taşıma veya depolama amaçlı ambalajlar da dahil olmak üzere) üzerinde kesinlikle kullanılamaz.

4.3.3 TÜRKAK Akreditasyon Markası araçlar üzerinde kullanılamaz.

4.3.4 TÜRKAK Akreditasyon Markası,  sadece belge kapsamındaki faaliyetler ve adreslerle ilgili olarak kullanılabilir. Kuruluşun belgelendirdiği kapsam içinde olmayan faaliyetler ve adresler için kullanılamaz.

4.3.5. TÜRKAK Akreditasyon Markası binaların veya bayrakların üzerinde kullanılmamalıdır.

4.3.6 TB’ den belge alan kuruluşlar, TÜRKAK Akreditasyon Markasını eğer alınan belge akreditasyon kapsamında ise, kırtasiye, reklam, tanıtım veya benzeri malzemelerinde kullanabilir. TÜRKAK Akreditasyon Markası, TB logosu olmaksızın tek başına kullanılamaz.

4.3.7 ‘’Tanıtım Malzemeleri’’ terimi akredite bir ürün belgelendirme faaliyeti altında üretilmiş ürünler veya mallar haricindeki ürünler ve malzemeler üzerine iliştirilmiş notları, etiketleri, dokümanları veya yazılı bildirimleri kapsamaktadır. Bu kısıtlama paketleme ve promosyon malzemeleri için de geçerlidir.

4.3.8 TÜRKAK Akreditasyon  Markası   gazete  ve  dergi  ilanlarında   web  sayfalarında kullanılabilir.

4.3.9 Marka boyutları ve renk ile ilgili hususlar, ilgili Akreditasyon Kurumu’nun resmi Internet sitesinde www.turkak.org.tr /R10.06 (TÜRKAK Akreditasyon Markası’nın TÜRKAK tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlar Tarafından Kullanılmasına İlişkin Şartlar) belirtilmiştir.

4.3.10 TB Belgelendirme Akreditasyon numaralı  TÜRKAK Akreditasyon Markası deney ve kalibrasyon raporlarında ve kartvizitler üstünde kullanılamaz.

4.4. TB LOGO BOYUTLARI VE RENK İLE İLGİLİ HUSUSLAR

Beyaz zemin üzerine iç içe geçmiş mavi ve kırmızı baklava dilimi motifi ve altında TB BELGELENDİRME ibaresi yer almaktadır. Ebat olarak tüm zemin 5 x 4,6 cm dir.

4.5. BELGE VE QR KOD DOĞRULAMA

Belge Doğrulamaları TÜRKAK Belge Doğrulama Sistemi resmi web adresi tbds.turkak.org.tr adresinden QR kod altındaki kod numara bilgileri ile sorgulanmaktadır. Ayrıca, QR kod akıllı telefon tablet vb cihazlar yardımı ile okutularak otomatik olarak tbds.turkak.org.tr adresine ulaşılmakta ve belge doğrulaması yapılabilmektedir. Bu bilgi müşterilere sözleşme aracılığı ile bildirilmektedir.